• Kringen-header-slideshow

    OKW
    Kringen

Een goed idee?

Een goed idee?

Wilt u zich samen met anderen bezighouden met een ander onderwerp? Laat het ons weten! Mogelijk kunnen we andere geïnteresseerden vinden, zodat een nieuwe kring het licht ziet.

Filmkring

Filmkring


Contactpersoon: Agnes v.d. Geest, 
Telefoon: 055-3552665, e-mail

Omdat goede films ook vaak vragen oproepen en stof geven tot nadenken en napraten is de (open) filmkring opgericht. Eens per 4 à 6 weken wordt een film gekozen die de deelnemers met elkaar nabespreken. De kring komt in de regel bij elkaar op woensdagavonden, maar er is geen vast ritme, zodat elke keer de meest interessante, boeiende, verrassende film gekozen kan worden uit het aanbod van Gigant.

In de nieuwsbrieven en op de website wordt aangekondigd welke film gekozen is en op welke datum en tijd de kring bij elkaar komt. Voor een kaartje zorgt u zelf. Bent u vriend van Gigant? Dan krijgt u korting. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Filosofie - 1

Filosofie - 1


Contactpersoon: Hans de Haan 
e-mail

Onze filosofie kring bestaat uit maximaal 8 personen. Op dit moment zijn er 5 deelnemers. Er is dus ruimte voor geïnteresseerden. Wij komen om de 6 weken bij elkaar en bespreken dan een of meerdere hoofdstukken van een boek dat in onderling overleg wordt gekozen. We wisselen daarbij af tussen oude en hedendaagse filosofie.  We zijn niet geschoold in de oplossing van filosofische vraagstukken maar samen proberen we met vallen en opstaan te oefenen in het denken over de vragen die zich aandienen.

Filosofie - 2

Filosofie - 2


Contactpersoon: Hanny van Asch
e-mail

Eén filosoof roept meer vragen op dan acht kringleden kunnen beantwoorden. We gaan in onze kring met elkaar in gesprek over een filosofisch onderwerp/vraagstuk dat ons bezighoudt. We lezen vaak een boek, maar ook een film, een lezing of een filosofisch getinte actuele tekst voeden onze vragen en belangstelling. En het mooie aan filosofie is dat de vragen “wat kan ik weten, wat moet ik doen en waarop kan ik hopen” (I. Kant) al eeuwenlang gesteld worden. Misschien zijn die vragen wel zo oud als de mensheid, in ieder geval zo jong als onze kring.

Altijd bepalen we de onderwerpen in gezamenlijk overleg. We komen vanaf september tot en met mei zes keer per jaar bij elkaar.

Filosofie - 3

Filosofie - 3


Contactpersoon: Jan van Ommen
Telefoon: 06-52493643, e-mail

In deze filosofiekring beoefenen we praktische filosofie. Dit houdt in dat we in socratische gesprekken allerlei levensvragen onderzoeken. Daarbij maken we verbinding met de werkelijkheid waarin we zelf staan, door vraagstukken aan de orde te stellen die ons echt bezighouden.

Het gaat er niet om naar kant-en-klare oplossingen te zoeken; ook niet om afgeronde standpunten in te nemen. Het gaat ons erom kwesties te onderzoeken om daar wijzer van te worden. We zoeken naar de verborgen aannames in onze eigen opvattingen, naar inconsistenties, en we zijn bereid die aan de orde te stellen.

Specifieke voorkennis van de geschiedenis van de filosofie of van verschillende disciplines in de filosofie is niet nodig, wel de bereidheid je daar in voorkomend geval enigszins in te verdiepen. We zijn geen studiegroep, dus een grote tijdsinvestering in het lezen en bestuderen van filosofische teksten wordt niet verwacht, maar alles wat je op dat punt doet wordt wel op prijs gesteld. Het doel van onze groep is niet je filosofische kennis te etaleren, integendeel. We willen denken in de traditie van Socrates: “ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet”.

Geschiedenis - 1

Geschiedenis - 1


Contactpersoon: Piet Bijl 
Telefoon: 06-53865976, e-mail

De kring bestaat momenteel uit acht deelnemers, jaarlijks komen we vier keer bij elkaar. O.m. de volgende boeken zijn in 2018 behandeld: Jonathan Holslag: “Vrede en Oorlog”, De Bezige Bij en Rob Hartmans “Schaduwjaren. De jaren 30 in Nederland” Omniboek.

Geschiedenis - 2

Geschiedenis - 2


Contactpersoon: Piet Bijl 
Telefoon: 06-53865976, e-mail

De tweede geschiedeniskring wordt in november 2019 opgestart. De kring zal vier à vijf keer per jaar bijeenkomen en behandelt aan de hand van recente historische werken vele aspecten van de geschiedenis. Bijvoorbeeld: de ontwikkelijkingen in de laatste decennia van China, Rusland, Nederland. De leden beslissen in onderling overleg welke werken er worden gelezen en besproken.

Leeskring Engelstalige literatuur

Leeskring Engelstalige literatuur


Contactpersoon: Ineke Brussaard

Telefoon: 055-3558838, e-mail

De kring Engelse literatuur komt als regel zes keer per jaar bij elkaar. De boeken die worden besproken worden door de deelnemers gezamenlijk gekozen. Er worden, in overleg, overwegend actuele romans gekozen: vaak naar aanleiding van goede recensies in de dagbladen. Voorbeelden uit de keuze van de afgelopen tijd: “Shuggie Bain” door Douglas Stuart en “The Promise” door Damon Galgut. De bijeenkomsten van de kring vinden plaats bij één van de deelnemers thuis op maandagmiddag; nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Leeskring Nederlandse literatuur 1

Leeskring Nederlandse literatuur 1


Contactpersoon: Gerda Dapper
Telefoon: 055-5414156, e-mail

Vanuit de leeskring Nederlandse Literatuur is deze leeskring ontstaan. Na de splitsing als gevolg van meerdere aanmeldingen, zijn wij nu een kring van 6 personen.

We lezen met veel plezier Nederlandse en Vlaamse boeken die we in onderling overleg kiezen en komen ca. 1x per 2 maanden bij elkaar op de maandagavond. Ons eerste boek was “Zondagskind” van Judith Visser. 

Nu lezen we het boek “Cliënt  E. Busken” van Jeroen Brouwers.

Het Internationaal Theater Amsterdam voert het op met in de hoofdrol Gijs Scholten van Aschat, wie weet gaan we met een aantal mensen dit bekijken.

Leeskring Nederlandse literatuur 2

Leeskring Nederlandse literatuur 2


Contactpersoon: Emmy Visscher 
e-mail

De OKW leeskring Nederlandse literatuur bestaat al ruim 10 jaar. Vanwege een aantal nieuwe aanmeldingen in 2021 is besloten om de groep te splitsen en wij gaan verder als leeskring Nederlandse literatuur 2.

We lezen voornamelijk boeken van Nederlandse of Vlaamse schrijvers en zo nu en dan vertaalde literatuur.

In onze kring komen we 1x in de twee maanden ’s avonds bij iemand thuis bij elkaar. De boeken worden in gezamenlijk overleg gekozen. Iemand uit de kring zoekt het een en ander uit over de auteur en het boek, waarna we het boek verder met elkaar bespreken.

Luisterkring muziek

Luisterkring muziek


Contactpersoon: Willem van de Koevering 
Telefoon: 06-38350391, e-mail

De kring komt eens in de 6 weken op maandagavond bijeen van de leden thuis. Op de afgesproken dag wordt er gezamenlijk geluisterd naar de door de deelnemers meegenomen klassieke muziek. Iedere deelnemer brengt iets in en geeft daarbij aan waarom hij/zij daarvoor gekozen heeft.

Na het beluisteren van een stuk wordt de gelegenheid geboden om daarover van gedachten te wisselen. Opgemerkt daarbij is dat technische aspecten betreffende vorm-, harmonische-, materiaal- en in het algemeen structuur- analytische problemen niet aan de orde zullen komen.

Daarnaast kan de kring beslissen om gezamenlijk een concert te bezoeken. De deelnemers bepalen zelf de muziekkeuze.

Moderne literatuur

Moderne literatuur


Contactpersoon: Ria Brouwers,
Telefoon: 055-5767044, e-mail

In een tijd waarin lezers schaarser worden, droogt de stroom van nieuwe interessante boeken allerminst op. Voor liefhebbers van hedendaagse literatuur is er keuze te over. Met onze kring, die in 2017 is gestart, lezen we zowel boeken uit het Nederlandse taalgebied, als romans van buitenlandse schrijvers die in het Nederlands zijn vertaald. We komen ongeveer om de zes weken bij elkaar, op een ochtend of een middag. Ons gesprek gaat over de inhoud en de vorm van het boek, over de auteur. Altijd is er aanleiding om de beschreven thema’s en de achterliggende problematiek verder uit te diepen en met de actualiteit te verbinden.

Museumkring - 1

Museumkring - 1


Contactpersoon: Coby Kronenberg
Telefoon: 055-5338546, e-mail

We bezoeken eens per zes à acht weken een tentoonstelling, waarbij wij er naar streven de musea in het midden en oosten van het land te bezoeken. Indien mogelijk maken we gebruik van het openbaar vervoer.

Museumkring - 2

Museumkring - 2


Contactpersoon: Jan Voortman
Telefoon: 055-5424885, e-mail

In deze museumkring gaat het om in gezamenlijkheid op zoek gaan naar de schoonheid van kunst, onderzoeken wat we waarnemen om daar wijzer van te worden en natuurlijk ervan genieten. Daarnaast zoeken we als kring naar de verborgen aannames in onze eigen opvattingen en we zijn bereid die aan de orde te stellen. U kunt daarbij denken aan: wat is kunst? Natuurlijk is er ook ruimte voor het napraten, over “wat we gezien en ervaren” hebben.

Specifieke voorkennis op het gebied van kunst of van verschillende disciplines in de kunst is niet nodig. We zijn geen studiegroep, dus een grote tijdsinvestering in het lezen en bestuderen van kunstgeschiedenis wordt niet verwacht, maar alles wat je op dat punt doet wordt wel op prijs gesteld. Wij organiseren per museumbezoek een betaalde gids.

De praktijk:
We bezoeken éénmaal in de twee maanden een museum, afwisselend op dinsdag of donderdag. Er wordt per trein of auto gereisd, onderling is daar contact over. De organisatie komt met een voorstel, OV-rijschema en een betalingsverzoek voor de gids.
In het museum is er eerst elkaar ontmoeten (koffie/thee) gevolgd door de rondleiding (met gids). Daarna een lunch (optioneel) en vervolgens een vervolg bezoek (optioneel) en we sluiten af met de terugreis. In de trein/auto kunnen we nog napraten over wat we gezien en ervaren hebben.
De communicatie gaat via de mailinglist, naast organisatie aangelegenheden worden er tussendoor ook suggesties voor exposities uitgewisseld.

We zien uit naar uw interesse.

Poëzie

Poëzie


Contactpersoon: Guus Essers 
Telefoon: 06-26370828, e-mail

Samen selecteren, lezen, analyseren en interpreteren zijn de kernactiviteiten van de Poëziekring. Dit alles in een literair methodisch kader en onder deskundige begeleiding.

Wetenschap

Wetenschap


Contactpersoon: Frans Vos 
Telefoon: 055-5412942, e-mail

We komen in deze leeskring een aantal keren per jaar bij elkaar (in de regel om de zes weken) om van gedachten te wisselen over een wetenschappelijk onderwerp. Er is dus geen spreker die een verhaal vertelt. Dat gebeurt al bij de reguliere bijeenkomsten.

Wel bereidt een van de leden een onderwerp voor. In de regel zendt hij of zij een korte inhoud van het verhaal rond. Tijdens de bijeenkomst behandelt deze persoon het onderwerp waarbij de overige leden vragen kunnen stellen en opmerkingen maken. We gaan ervan uit dat niemand echt deskundig is op het te bespreken gebied. We bereiden ons vooraf voor op het te bespreken onderwerp door de korte inleiding te lezen.

Welk soort onderwerpen komen aan de orde?
– De leden van de leeskring moeten het onderwerp interessant vinden.
– Men moet er over van gedachten kunnen wisselen.
– Er moet geen ruzie over ontstaan, dus geen beladen politieke en godsdienstige onderwerpen.
– De onderwerpen moeten op leken-niveau te bespreken zijn.

De bijeenkomsten zijn bij de leden thuis. We houden dus een maximum van tien leden aan.

Het lege blad

Het lege blad


Contactpersoon: Gerard Voetdijk
Telefoon: 06-53650801; e-mail.
 
Wij zijn een gespreksgroep die elke 6 weken, ‘s middags bij een van ons thuis een thema bespreekt. Dat onderwerp heeft een van de deelnemers voorbereid en vooraf aan ieder toegestuurd.  Dat kan een artikel of podcast zijn waarover we verder filosoferen, met het artikel als rode draad in het gesprek. We sluiten af met een “nazit”.
Wandelkringen

Wandelkringen

Contactpersoon: Anny van Lunszen 
Telefoon: 06-23978491, e-mail 

Onder de OKW-leden bleek behoefte te bestaan om de wandelschoenen aan te trekken en gezamenlijk de natuur in te gaan. In dit kader kunnen de letters OKW vertaald worden naar: Ontmoeting, Kennismaking en Wandelingen.

Er zijn twee wandelkringen gevormd. Je kunt kiezen voor kortere wandelingen met een afstand tot ongeveer 5 à 7 km of voor langere wandelingen met een lengte van ongeveer 8 à 14 km.  

De communicatie verloopt via WhatsApp waarin de wandelingen worden aangekondigd en waarin ieder zijn of haar wensen kenbaar kan maken. De groepen worden in WhatsApp aangeduid met: ‘Wandelkring OKW kort’ en ‘OKW Wandelkring lang’. 

In beide groepen worden op dit moment met een bepaalde regelmaat wandelingen georganiseerd, maar de bedoeling van de wandelkring is ook dat iedere deelnemer zelf het initiatief kan nemen voor een wandeling. Dat kan op elk moment. Ook voor elke dag van de week. Het is het mooist als veel leden een wandeling opzetten. Al is het een dag van te voren…

Wil je in een WhatsApp-groep worden opgenomen, of in beide, neem dan contact op met Anny van Lunszen.